Αστικό Δίκαιο

 

 

  • Αστικό Δίκαιο (ενδεικτικές αναφορές, καθώς το γραφείο μας ασχολείται με την εν γένει επίλυση των ιδιωτικών διαφορών)

–  Σωματεία, δικαιοπραξίες, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

– Ενοχικό δίκαιο: Αποζημιώσεις από συμβάσεις πώλησης, διαφορές συνιδιοκτησίας, διαφορές από αδικοπραξίες, μισθώσεις ακινήτων, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών, δωρεές

– Εμπράγματο δίκαιο: μεταβιβάσεις ακινήτων και κινητών, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών/προσημειώσεων, κτηματολόγιο, διαφορές γειτονικού δικαίου

– Οικογενειακό δίκαιο: Διαζύγιο, διατροφή, επιμέλεια τέκνων, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία ανηλίκων/ενηλίκων, αναγνώριση/προσβολή πατρότητας

– Κληρονομικό δίκαιο: αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, νόμιμη μοίρα, δημοσίευση διαθηκών, εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχή ανηλίκων

Scroll to top