Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρικό δίκαιο  Δίκαιο ανωνύμων εταιριών, Δίκαιο ομορρύθμων εταιριών, Δίκαιο ετερόρρυθμων εταιριών, Δίκαιο Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρίών (Ι.Κ.Ε.), Δίκαιο συνεταιρισμών, Δίκαιο Ενεργειακών Κοινοτήτων

 

  • Σύσταση, λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εξαγορές, συγχωνεύσεις, άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων,

 

  • Κατοχύρωση /Ανανέωση Εμπορικού Σήματος  και Επωνυμίας
Scroll to top